ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บล็อกของพงศธร

อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกๆ ความคิดเห็นครับ

Guest Book

Calendar
Code Calendar by zalim-code.com

My Favorite Song...

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยี
 5. วิธีการสืบค้นข้อมูลจาก Internet
 6. การเขียนแหล่งอ้างอิง
 7. วิธีการสร้าง Blog
สิ่งที่ได้รับจากวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูด้านภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ทบทวนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 2. การแต่งประโยคโดยใช้รูปแบบประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
 3. การอ่านบทความภาษาอังกฤษแล้ววิเคราะห์เนื้อหาจากบทความที่อ่าน
 4. ฝึกการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ


สิ่งที่ได้รับจากวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูด้านภาษาไทย

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. สามารถใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 2. การสะกดคำในภาษาไทยที่ถูกต้อง ในคำที่คนไทยมักใช้กันผิดๆ

 3. ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ใจความสำคัญจากบทความ